Selecteer een pagina

Privacyverklaring

PrivacyWorx is een adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van privacy. Wij adviseren organisaties over de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, maar ook zelf dienen we ons aan de privacywetgeving te houden en zorgvuldig met onze klantgegevens om te gaan.

PrivacyWorx is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerkingen die worden verricht voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u in vertrouwen aan ons heeft verstrekt. PrivacyWorx houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens? 
Volgens de privacywetgeving zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Uw naam en contactgegevens zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Naast algemene persoonsgegevens, kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die zeer gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden door een verwerkingsverantwoordelijke. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw BSN of foto. 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig? 
PrivacyWorx heeft persoonsgegevens van klanten nodig om de opdrachtovereenkomst te kunnen uitvoeren. We hebben de persoonsgegevens nodig voor:

 • het opstellen van de overeenkomst;
 • het onderhouden van contact met u als klant;
 • het doen van betalingen of het innen van vorderingen;
 • het behandelen van geschillen;
 • administratief intern beheer;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens verwerken we? 
PrivacyWorx verwerkt verschillende persoonsgegevens die wij van u als klant ontvangen. Wij verwerken onder andere de onderstaande gegevens:

 • volledige naam;
 • (vestigings)adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer.

 

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens? 
PrivacyWorx verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

 

Bewaartermijnen 
Voor onze administratie moeten we bepaalde persoonsgegevens bewaren. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. PrivacyWorx bewaart de financiële gegevens 7 jaar voor de belastingdienst. De vernietiging van de gegevens vindt op een zorgvuldige manier plaats.

Gegevens delen met andere organisaties 
PrivacyWorx verstrekt contactgegevens aan een partnerorganisatie indien dit eventueel noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstovereenkomst. Indien dit het geval is, dan wordt u daar vooraf over geïnformeerd. Met deze organisaties maken wij afspraken over de omgang met uw persoonsgegevens.

 

Overheidsinstanties of andere instanties met een wettelijke taak, zoals de politie, kan in bepaalde gevallen informatie over een persoon bij ons opvragen. Wij zijn verplicht om persoonsgegevens te delen met dergelijke organisaties indien daar formeel om wordt verzocht.

 

Welke privacyrechten heeft u? 
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, overdracht, verzet en beperking ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoeken kunt u per e-mail of via het contactformulier op de website indienen bij PrivacyWorx. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Ons kantoor is bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17.00 uur. 
Telefoonnummer: +31 (0) 611446630
E-mail: rhoncoop@privacyworx.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018. PrivacyWorx kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom de privacyverklaring regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.